S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Teofania

 

Chcete okoreniť Vaše zvestovanie?
Prekvapte Vašich poslucháčov
Kadidlom a myrhou!

Dve percentá z dane na Pravda.sk

 

Akcia

naša cena 1,00 € (25,00 CZK)
naša cena 2,00 € (50,00 CZK)
naša cena 19,99 € (499,75 CZK)

Najpredávanejšie

naša cena 92,49 € (2 312,25 CZK)
naša cena 5,00 € (125,00 CZK)
naša cena 39,45 € (986,25 CZK)

Kontakty

Inštitút teológie, misie a sociálnej práce, n. o.;
Projekt Teofania
A. Bernoláka 18, 034 01 Ružomberok
tel: +421 948 021 318
napíšte nám
IČO: 45737614
pod č. OVVS/NO-25/2011 nezisková organizácia

» PUBLIKUJTE
Autorská zmluva

Zmluva o vydaní diela

(§ 34 a 35 Autorského zákona)

 

Čl. I

Zmluvné strany:

Vydavateľ:

Meno a priezvisko: Daniela Masariková,

Adresa: Tajov 216; 976 34  Tajov

IČO: 45303517

Číslo registrácie: Obvodný úrad Banská Bystrica, Číslo živnostenského registra: 620-30397

 

Autor:


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Meno a priezvisko autora: *
Adresa: *
Rodné číslo/IČO: *
Telefónne číslo:
E-mail: *
Číslo účtu a kód banky: *
Názov diela: *
Autorská odmena za 1 ks predaného titulu /v EUR/: *
Súhlasím s podmienkami zmluvy (uveďte: áno/nie): *
Podmienky ochrany osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
Podmienky ochrany osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
Opíšte text z obrázku: *
 

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Čl. II

Predmet zmluvy

1. Povinnosti a práva autora

a) touto zmluvou sa autor zaväzuje odovzdať vydavateľovi dielo „Náboženská výchova v Európskej únii“ k  užívaniu v rámci rozsahu tejto zmluvy.

b) dielo musí byť odovzdané v elektronickej forme, upravené v textovom editore.

c) autor má povinnosť schváliť vytvorenie web-stránky prezentujúcej autora, ktorú je vydavateľ povinný vytvoriť. Autor tak musí urobiť minimálne potvrdzujúcim e-mailom.

d) autor má právo na 3 kusy autorských výtlačkov, teda elektronickej knihy vo verzii určenej k predaju. Ďalej má autor právo požiadať vydavateľa o bezplatné pridelenie práva na užívanie viacerých kusov elektronickej knihy.

e) Autor zodpovedá za prípadné i neúmyselné porušenie cudzích autorských práv.

f) Autor má právo na vykonanie autorskej korektúry diela v rozsahu a za podmienok uvedených v § 35 Autorského zákona. Odmena za autorskú korektúru je obsiahnutá v autorskej odmene uvedenej v tejto zmluve.

g) autor sa nepodieľa na strate, ktorá by vznikla vydavateľovi šírením diela.

 

2. Povinnosti a práva vydavateľa

a) povinnosťou vydavateľa je vydať dielo na svoje náklady do šiestich mesiacov od jeho prevzatia od autora, vo forme elektronickej knihy.

b) urobiť opatrenia na šírenie uvedeného diela minimálne predajom na dátových nosičoch.

c) vyplatiť autorovi honorár podľa čl. 1, odsek 3d (cenotvorba). Odvádzať ho musí štvrťročne vždy do prvých päť dní nasledujúcich po ukončení štvrťroku kalendárneho mesiaca.

e) vydavateľ má  v ý h r a d n é  právo na vyhotovenie autorovho diela v elektronickej podobe určenej k predaju. Autor nesmie v uvedenej dobe dať privolenie na vydanie diela v elektronickej forme inému vydavateľovi. Dielo vo forme upravenej k predaju je majetkom vydavateľa. Môže s ním však narábať len v rozsahu tejto zmluvy.

f) vydavateľ má povinnosť vytvoriť web-stránku so štrukturovaným životopisom autora a uviesť odkaz na túto stránku v elektronickej forme knihy. Takáto web-stránka nemusí byť samostatnou prezentáciu v prípade, že bude súčasťou elektronického obchodu Teofania.

g) Vydavateľstvo môže od zmluvy odstúpiť, ak dielo porušilo legislatívu platnú v čase odovzdania diela vydavateľovi. V prípade, ak ide o odstrániteľné vady, ktoré autor je schopný odstrániť do jedného mesiaca od zistenia rozporov, vydavateľstvo nie je oprávnené od zmluvy odstúpiť.

 

3. Náležitosti vydania

a) počet kusov vydania. Autor spolu s odovzdaním diela vydavateľovi mu dáva zároveň privolenie na rozširovanie svojho jeho vydaním vo forme elektronickej knihy v náklade minimálne ..10..... a najviac ...500.. Určenie počtu výtlačkov je výhradným právom vydavateľstva.

b) nastavenie elektronickej knihy

možnosť kopírovať: áno;

možnosť tlačiť: áno;

možnosť označiť text: áno;

zobraziť e-mailový kontakt autora: áno;

spoplatnená a zabezpečená distribúcia diela cez internet: áno;

c) grafická úprava titulnej stránky môže byť prebratá z fyzickej verzie diela. Vydavateľ má právo zvoliť vlastné vyhotovenie.

d) Cenotvorba. Kvalitná cenotvorba je zodpovednosťou vydavateľa. Jeho povinnosťou voči autorovi je odvádzať dohodnutú sumu vo štvrťročných intervaloch na jeho účet.

 

Čl. III

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Spoločné a záverečné ustanovenia

a) Táto zmluva sa uzatvára na obdobie 5-tich rokov od dátumu jej podpisu. Počas tejto doby si vydavateľ i autor plnia svoje povinnosti a uplatňujú svoje práva. Vydavateľ má opciu na jednanie s autorom o opätovnom predĺžení platnosti tejto zmluvy, ktorú si musí uplatniť ešte pred jej uplynutím.

b) Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Autorského zákona platného v čase uzavretia zmluvy.

c) Pri nesplnení povinností alebo nároku vyplývajúceho z práv na strane autora alebo vydavateľa má jedna i druhá strana právo od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení

d) Zmeny tejto zmluvy podliehajú vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmeny sa vykonajú písomnými dodatkami, ktoré budú priebežne číslované.

e) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a je vypracovaná vo dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeho kópiu.

f) Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a že táto nebola uzavretá v tiesni a za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

PROSÍME, NEZABUDNITE NÁM ZASLAŤ VÁŠ TITUL PROSTREDNÍCTVOM MAILU.

ĎALŠIE INFORMÁCIE VÁM BUDÚ ZASLANÉ E-MAILOM.


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

NGQyNmU