Komentáře k Českému ekumenickému překladu vydává Česká biblická společnost ve spolupráci s Centrem biblických studií. Jednotlivé svazky jsou číslovány podle pořadí knih.

Jiří Mrázek - Evangelium podle Matouše
Petr Pokorný - Evangelium podle Marka
Petr Mareček - Evangelium podle Lukáše
Jan Roskovec - Evangelium podle Jana
Ladislav Tichý - První list Korintským
Ladislav Tichý - List Galatským 
Petr Pokorný - List Efezským
Mireia Ryšková - List Koloským
Mireia Ryšková - První list Tesalonickým
Mireia Ryšková - Druhý list Tesalonickým
Jaroslav Brož - Židům
Dominik Opatrný - Pastorální listy
Petr Mareček - List Jakubův
Jan Amos Dus - První list Petrův
Jiří Mrázek - Zjevení Janovo

Martin Prudký - Genesis I
Petr Sláma - Exodus
Filip Čapek - Kazatel
Petr Chalupa - Ester
Adam Mackerle - Ámos
Petr Chalupa - První Samuelova
Petr Chalupa - Druhá Samuelova
Jan Rückl - Ageus
Stanislav Pacner - Jeremjáš
Gabriela Ivana Vlková - Izajáš